Privacy verklaring

Privacy verklaring Tandartsen.93

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartsen.93 streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 •   NAW gegevens;

 •   Geslacht;

 •   E-mailadres;

 •   Telefoonnummer;

 •   Gegevens betreffende uw gezondheid;

 •   De naam van uw zorgverzekeraar;

 •   De naam van uw andere zorgverleners;

 •   Tijdstip van uw afspraak;

 •   Betalingsgegevens;

  Grondslag voor gegevensverwerking

  Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevens verwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven;

 • Het bijhouden van uw medisch dossier;

 • Het inplannen van een afspraak; het uitvoeren van een behandeling;

 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;

 • Het verbeteren van onze dienstverlening;

 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. De praktijk werkt volgens de NEN7510 norm voor informatiebeveiliging en er is binnen de praktijk een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd.

 

Verwijzingen van websites naar derden

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen van websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, hebt u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt bij ons het verzoek kenbaar maken door te mailen naar: info@tandartsen93.nl of te bellen naar: 046- 475 33 11

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens vindt u hier:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen, Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Tandartsen.93
Mauritslaan 93
6161HS Geleen
046 – 475 33 11info@tandartsen93.nlcontactpersoon:
mevrouw E. Ausems, praktijkmanager.